Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Uslovi garancije:

Za alternatore, anlasere, bobine i remenice

Garantni rok od 25 meseci i garancija počinju sa datumom isporuke proizvoda, što se potvrđuje overenim garantnim listom.

Za TAXI vozila garantni rok iznosi 12 meseci od dana ugradnje

Garancijska izjava:

Autostart doo će se u potpunosti pridržavati svih odredbi iz zakona o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu 01.01.2011. godine.
Izjavljujemo da ćemo, kao profesinalci koji se bave prodajom određene vrste robe i u položaju smo veće informisanosti i odgovornosti za naše poslovanje, isporučiti robu potrošaču koja je saobrazna ugovoru. To konkretno znači da isporučena roba:

 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 • odgovara opisu koji je dao trgovac i ima svojstva robe robe koju je trgovac pokazao potošaču kao uzorak ili model
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potošač nabavlja, pod uslovom da je trgovcu u momentu trgovine bilo ili moralo biti poznato da potrošač robu nabavlja za naročitu upotrebu

Ovom ugovorenom garancijom ne diramo prava koja potrošaču pripadaju na osnovu odgovornosti kupca za nesaobraznost robe. Komercijalna svrha ovakvog obaveštavanja o osnovnim obeležjima robe je što bolje informisanje kupca o specifičnosti robe koju kupuje. Potrošač ima pravo da zahteva poništenje ugovora u roku od godinu dana ukoliko trgovac nije postupio u skladu sa obavezama obaveštavanja.

Tehničko uputstvo

Da bi gore navedena garancija od 25 meseci bila ostvarena potrebno je ispuniti sledeće tehničke uslove predviđene za tu robu:

 • da bude eksploatisana u normalnim uslovima i okolnostima predviđenim za tu vrstu robe shodno sa dugogodišnjim iskustvom i specifičnošću rada za datu robu;
  tj ne sme se korititi na vozilima za koje nije predviđena
 • bude korišćena u okvirima od 60.000 pređenih kilometara, posle tog roka potrošnja više nje bezbedna i preporučljivo je deo zameniti novim.
 • da budu ugrađene nove, odgovarajuće svećice  (važi samo za bobine!)
 • nepohodno je da se rezevrni deo ugradi u zvaničnom servisu od strane stručnog lica
 • za TAXI vozila garantni rok iznosi 12 meseci od dana ugradnje

Obaveza trgovca i način podnošenja reklamcije potrošača

Reklamacija se može podneti ili izjaviti u roku koji je naveden u garantnom listu i to pisanim putem uz odgovarajući reklamacioni list

Potrebno je dostaviti, trgovcu kod kojeg je kupljena roba:

 • overen garantni list, pravilno ispunjen (obavezno)
 • fisklani račun (nije obavezno)
 • ili račun o kupovini (nije obavezno)

Trgovac će uz pomoć ovlašćenog servisa utvrditi da li je roba saobrazna ili nesaobrazna ugovoru.

U roku od najkasnije 15 dana trgovac će obavestiti potrošača o podnetom zahtevu i predlogu njegovog rešavanja.
U odgovoru će se trgovac izjasniti o reklamaciji:

 • da li je prigovor osnovan ili nije
 • da li su potrebni dodatni dokazi i ispitivanja u vezi sa reklamacijom ili se prihvataju navodi potoršača
 • da li su nedostaci na robi obuhvaćeni bilo zakonski, bilo ugovorenom garancijom

Trgovac će u odgovoru potrošaču predložiti rešenje po podnetoj reklamaciji:

 • opravka robe
 • zamena robe
 • sniženje cene
 • raskid ugovora, što podrazumeva vraćanje iznosa koji je uplatio potrošač.

U slučaju manje opravke, garantni rok se produžava onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe rezervnog dela.
Kad je zbog neispravnosti funkcionisanja izvršena zamena rezevrnog dela ili njegova bitna opravka, garantni rok počinje da teče ponovo od zamene, odnosno vraćanja popravljenog rezevrnog dela.
Prilikom zamene reklamiranog rezervnog dela, izdaje se novi garantni list.

Klijent je pročitao gore navedene uslove i to potvrđuje svojeručnim potpisom.