Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad
admin-ajax
KARAKTERISTIKE

Detektor curenja gasa je savršeni alat za održavanje klima sistema ili sistema hlađenja sa kompresorom i rashladnim gasom (fluidom). Ovaj uređaj koristi novo-razvijeni poluprovodnički senzor koji je ekstremno osetljiv na raznovrsne opšte korišćene rashladne fluide.

 • Mikroprocesor sa unapređenim procesovanjem digitalnih signala
 • Multi-kolorni displej
 • Selektor senzitiviteta sa tri nivoa (jako-srednje-malo)
 • Indikator stanja baterije
 • Poluprovodnički senzor gasa
 • Detekcija R-134a, R-410A, R-407C, R-22, R-32, HFO-1234yf... Freon gasa.
 • Kofer za nošenje
 • Fleksibilna sonda dužine 40 cm od nerđajućeg čelika
 • Referentni izvor curenja
 • Reset ambientalne koncentracije
 • Dugotrajni ventilator bez četkica
 • Automatska nula i pozadinska kompenzacija
SPECIFIKACIJA

Gasovi koje uređaj prepoznaje:
R-134a, 404A, 407C, 410A, 22, 32, HFO-1234yf, itd.

Vrste alarma:
Zujalica, trobojni LED indikator.

Potrošnja energije:
4 x AA veličina (6 V DC) Alkalne baterije

Dužina sonde: 40 cm (15.5“)

Dimenzije / Težina:
173 x 66 x 56 mm / približno 400 gr

Pribor:
Alkalne baterije, 4 x AA
Korisničko uputstvo, boca za proveru curenja, prenosni kofer

Dužina trajanja baterije:
Približno 7 časova u režimu redovne upotrebe.

Automatsko isključivanje (Auto Power OFF): Nakon 10 minuta.

Isključivanje Auto Power OFF opcije:
Pritisnite i držite „Hi“ taster, potom uključite.

Vreme zagrevanja (Warm-up time): Približno 45 sekundi

Radna temperatura i vlažnost vazduha: 0~40 °C, < 80% RH

Temperatura skladištenja i vlažnost vazduha: -10~60 °C, < 70% RH

Nadmorska visina na kojoj je relevantno korišćenje uređaja: <2000 mnv

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

(1) Detektor curenja gasa NIJE napravljen u skladu sa anti-eksplozivnim merama niti tako dizajniran. Nemojte koristiti ovaj uređaj u prostorima sa zapaljivim gasovima.

(2) Ovde navodimo neke ambientalne uslove koji mogu prouzrokovati pogrešno očitavanje uređaja:

- Zagađena mesta,
- Izrazite i nagle promene temperature,
- Mesta sa velikom brzinom vetra,
- Organski rastvarač, adhezivna para, isparenja goriva i agresivni agensi će prouzrokovati grešku u funkciji senzora. Izbegavajte okruženje u kom se nalaze gore navedene supstance.
- Mesta sa mnogo ispuštenog freona.

DELOVI I UPRAVLJANJE

Opis upravljačkog panela

spin detektor curenja_0001 ok

Senzor – 1
Štitnik senzora – 2
LED indikator curenja – 3
Taster za nisku osetljivost – 4
Taster za visoku osetljivost – 5
Reset taster – 6
Indikator stanja baterije – 7
On/Off taster – 8
Poklopac slota za baterije – 9
Zavrtanj poklopca slota za baterije – 10

spin detektor curenja_0001 LED ok

 

POKRETANJE UREĐAJA

Postavljanje baterija
Otpustite zavrtanj i uklonite odeljak u donjem delu uređaja kako je prikazano na slici ispod.

spin detektor curenja_0002

 

Postavite 4x AA alkalne baterije.
Vratite odeljak sa poklopcem baterije, poravnajte ga sa linijom kućišta uređaja.

Kada je radni vek baterije pri kraju aktivira se LED indikator. Baterije se trebaju zameniti u najkraćem roku.

Automatski reset ambientalne koncentracije
Ovaj Detektor curenja gasa opremljen je funkcijom reseta ambiantalne koncentracije gasa pomoću koje se podešava uređaj da ignoriše koncentraciju freona u radnom ambijentu.

Automatsko podešavanje ambijenta
Prilikom uključivanja uređaja, on će se sam automatski podesiti da ignoriše nivo freona prisutan na vrhu sonde. Samo nivo ili koncentracija veća od ove definisane tolerancije će aktivirati alarm.

OPREZ! Budite svesni da ova će ova fukcija prouzrokovati da uređaj ignoriše bilo koje prisustvo freona prilikom uključivanja. Drugim rečima, ako vrh sonde isključenog uređaja stavite na „poznato curenje“ i uključite ga, curenje neće biti detektovano.

Resetovanje ambijenta
Resetovanjem uređaja tokom rada izvršava se slična funkcija, programira se uređaj da ignoriše nivo freona koji se u tom trenutku nalazi na vrhu sonde.
Ovo omogućava korisniku da prilagodi detekciju više koncentracije freona na „izvoru curenja“. Slično, uređaj se može izneti na svež vazduh i resetovati kako bi se dobila maksimalna osetljivost senzora. Resetovanje uređaja bez ikakvog prisustva freona (dakle, na vazduhu) omogućava da se detektuje bilo koje prisustvo freona veće od nultog.

Nakon što se uređaj „zagreje“ podrazumevan nivo senzitivnosti (osetljivosti) je setovan na „high“ (veoma osetljivo) i Auto Reset funcija je uključena (ON).

Auto Reset funkciju je najbolje koristiti na samom početku kada korisnik pokušava da identifikuje izvor curenja. Jednom kada se ustanovi izvor curenja, isključuje se Auto Reset da bi se nastavilo sa merenjem curenja freona.

Auto Reset funkcija treba da bude isključena (OFF) kada se uređaj koristi na fiksiranoj poziciji u procesu detekcije curenja.
Podešavanje senzitivnosti

Instrument omogućava tri nivoa senzitivnosti. Kada je se uređaj uključi setovan je na najviši nivo senzitivnosti.

Da promenite senzitivnost (osetljivost instrumenta) pritisnite taster „Sensitivity Lo“ Kada pritisnete taster, displej će momentalno prikazati dve leve LED diode (zelene) koje indikuju da je izabran nivo „Low Sensitivity“ (niske – male osetljivosti).

Da se vratite na nivo visoke osetljivosti, pritisnite taster „Sensitivity Hi“ – dve desne LED diode će momentalno zasvetleti indikujući da je selektovan nivo visoke osetljivosti „Hi(gh) Sensitivity“

spin detektor curenja_0003

 

RADNE PROCEDURE

UPOZORENJE! Ne koristite ovaj instrument u prisustvu benzina, prirodnog gasa, propane ili drugih zapaljivih gasova.

Kako pronaći curenja?

PAŽNJA Naglo mahanje sondom detektora curenja ili “duvanje” vrh senzora će prouzrokovati ubrzan protok vazduha preko senzora što će prouzrokovati aktiviranje alarma.

Taster za uključivanje

Taster za uključivanje uključuje ili isključuje uređaj.
Pritisnite ga jednom da uključite Detektor curenja gasa, displej će treptati 45 sekundi da ugreje sensor.
Pritisnite i držite ovaj taster 5 sekundi da isključite uređaj.

Auto reset i reset taster

Kada je Auto Reset funkcija uključena, merni instrument će pratiti pozadinske procese i obaviti fina podešavanja. Kada je Reset LED indicator uključen, to znači da je Auto Reset u ON modu (uključen). Pritisnite Reset taster i držite 2 sekunde, lampica će se isključiti i Auto Reset funkcija je u OFF modu (isključena).

Kada je signalna lampica isključena, to pokazuje da je Reset funkcija u manualnom modu. Pritisnite Reset taster jednom da omogućite manualnu Reset funkciju.

Proverite stanje uređaja i senzora
Podesite visok nivo senzitivnosti (“Hi”)
Otvorite bočicu za proveru curenja i polako približite sondi uređaja.
Ukoliko na indikatoru uočimo promenu sa niskog nivoa na visoki trebamo polako da udaljimo test bočicu i LED indikatori bi trebali ponovo da se isključe. Ovaj test pokazuje da je uređaj radno funkcionalan.
Ukoliko uređaj ne pokazuje gore opisanu promenu, konsultujte se sa ovlašćenim serviserom jer je u tom slučaju uređaju potrebna popravka.

Uvedite uređaj u mod za merenje

Postavite vrh seonde detektora curenja što bliže mestu gde sumljate da postoji curenje. Pokušajte da postavite sondu na 6mm od mogućeg izvora curenja.
Polako pomerajte sondu preko svakog mogućeg mesta curenja.
Kada instrument detektuje curenje oglasiće se zvuk upozorenja (alarm). Dodatno, vizualni indikatori će zasvetleti u smeru s leva na desno. Zeleni LED, narandžasti LED pa potom crveni LED (najviša koncentracija), kako se povećava nivo indikacije tako je lokacija bliža izvoru (mestu) curenja.
Kada instrument signalizira curenje, povucite sondu dalje od curenja na trenutak a potom je vratite nazad na preciznu lokaciju curenja. Ako je curenje gasa masivno, veliko, postavite nivo osetljivosti detektora na LOW da lakše pronađete tačno mesto curenja.
Vratite osetljivost uređaja na visok nivo (na HIGH) pre nego što nastavite da tražite nova mesta curenja.
Kada završite sa testiranjem curenja, isključite detektor i odložite ga na čisto mesto tako da je zaštićen od mogućih oštećenja.

ZAMENA SENZORA

Radni vek senzora je limitiran. Pod normalnim radnim uslovima i uz redovno, ispravno rukovanje sensor bi trebalo da radi duže od godinu dana. Izglaganje senzora velikoj gustini freona (>30000ppm) će rapidno skratiti radni vek senzora.

Važno je osigurati da na površinu senzora na dospe voda, isparenja, ulje, maziva, prašina i neke ili sve vrste kontaminanata. Dalje, obezbediti dobre radne uslove za uređaj, senzor se mora povremeno menjati, kada istekne njegov radni vek.

UPOZORENJE! Kada menjate senzor i postavljate novi, dotrajali senzor može biti veoma topao!

Uklonite konusno kućište sa vrha sonde.
Izvucite dotrajali senzor i ubacite novi u slot.

spin detektor curenja_0004

 

Vratite i zavrnite konusno kućište preko slota sa novim senzrom.

ČIŠĆENJE

Plastično kućište uređaja se može održavati standardnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu (kućna hemija) ili izopropil alkoholom (C3H8O, izopropanol).

Kada čistimo uređaj trebali bi da povedemo računa da sredstvo za čišćenje ne dospe unutar kućišta. Benzin i drugi rastvarači mogu oštetiti plastiku i treba ih izbegavati.

UPOZORENJE! Deterdžent ili izopropil alkohol može oštetiti senzor. Držite ga podalje od senzora tokom čišćenja!