Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Auto klime delovi

Kompresori

Postoje različiti modeli i tipovi kompresora, koji se ugrđuju u klima sisteme vozila, a koja rade sa rashladnim fluidom R134a. Rešenje rada kompresora može biti sa: savijenim krilima (scroll), klipovima, ljujaućom pločom, promenljivim kapacitetom ili sa krilcima. Uloga ovih kompresora je da komprimuju rashladni fluid (freon) i pumpaju ga dalje kroz instalaciju klima sistema. Kompresori klima sistema se sastoje iz više komponenti (magnetnog kvačila, remenice, isparivačke jedinice, priključaka, itd.), i izložene su velikim mehaničkim opterećenjima. A auto industriji su najčešće u upotrebi klipni kompresori, sa stalnim ili promenjivim kapacitetom.

Kompresori klima sistema vozila se ugrađuju direktno u blok motora, ili pomoću nosača na sam blok. Pokreće ih motor vozila preko kaiševa. Najčešći uzroci neispravnosti kompresora su oštećenja isparivača ili magnetnog kvačila. Ova oštećenja nastaju usled previsoke temperature sistema zbog nedostatka rashladnog fluida (freona).

Pravilno i redovno održavanje klima sistema vozila može da spreči veliki broj kvarova, pa čak i potpuni prestanak rada klima sistema.

Kompresorska spojnica

Kompresorska spojnica služi za spajanje rotora remenice i osovine kompresora, kada se magnetni kalem aktivira. Spojnica prilikom aktiviranja povlači potisnu ploču i fiksira rotor remenice i osovinu kompresora. Kada magnetni kalem nije aktivan, rotor remenice se slobodno okrece, i kompresor nije u funkciji.

Kondentzatori

Uloga kondenzatora (hladnjak klime) u klima sistemu vozila je razmena toplotne energije. Kondenzator omogućava da toplota preko vrućeg rashladnog fluida pređe na hladniji spoljašnji vazduh. Rashladni fluid je para pod visokim pritiskom kada ulazi u u kondenzator. Kako rashladni fluid cirkuliše u kondenzatoru, toplota se predaje na spoljašnji vazduh, koji struji kroz kondenzator, i kako se rashladni fluid kondenzira i hladi, prelazi u tečno stanje. Ispred kondenzatora se nalazi električni ventilator, da bi se postigla što efikasnija kondenzacija.

Najčešći uzroci havarije na kondenzatoru su zbog udara kamenčića, insekta, sudara, itd.

Ventilatori kondenzatora

Ventilatori kondenzatora su neophodni radi što efikasnijeg hlađenja rashladnog fluida, i od njega zavise samo performanse klima sistema vozila. Posebno dolaze do izražaja u uslovima velikih saobraćajnih gužvi, kada ovi ventilatori pružaju jedini vid cirkulacije vazduha kroz kondenzator, pa se time ne ugrožava rad klima sistema.

 Isparivači

Isparivač služi da izvuče toplotu i odvlaži vazduh iz unutrašnjosti vozila. Rashladni fluid u isparivač dolazi pod niskim pritiskom, kao hladna tečnost. Topao vazduh svoju toplotu predaje rashladnom fluidu preko strujanja kroz isparivač. Ovaj ohlađeni vazduh se, posle prolaska kroz isparivač, ubacuje nazad u kabinu vozila. Kako topao vazduh kruzi kroz isparivač, vlaga iz vazduha se kondenzuje na sama rebra. Ova vlaga potom izlazi kroz ispusni otvor koji se nalazi ispod isparivača.

Najbolja prevencija protiv havarija na isparivaču su redovno održavanje i dezinfekcija.

 Filteri sušači

Drugi nazivi koji se koriste su sušač ili akumulator. Filter sušač služi za otklanjanje tvrdih čestica iz sistema i apsorbuje vlagu iz rashladnog fluida, kao i da skladišti rashladni fluid, kako bi se obezbedio konstantan protok do ekspanzionog ventila. U sistemima sa ekspanzionim ventilom, filter sušač se nalazi u delu sa visokim pritiskom. U sistemima sa „Orifice cevčicom“, akumulator se nalazi iza isparivača u delu sa niskim pritiskom, i ima istu funkciju kao sušač. Ujedno sprečava da rashladni fluid dođe do kompresora u tečnom stanju, što bi izazvalo havariju na samom kompresoru.

Filteri su potrošni materijal i potrebno ih je menjati svake 2 godine. Preporučuje se da se zamene i prilikom svakog „otvaranja“ klima sistema na vozilu.

 Ekspanzioni ventili

Ovi ventili se zovu i kao Orifice cevčice (Orifice Tube). Ovi ventili se nalaze na samom ulazu u isparivač, i omogućavaju adekvatnu ekspanziju (raspršivanje) rashladnog fluida. Ekspanzioni ventili regulišu protok rashladnog fluida, i tako zadovoljavaju kapacitet isparivača.

Mehanička nečistoća i vlaga su najčešći uzročnici kvara ekspanzionog ventila. Ukoliko dođe do zagušenja Orifice cevčice, vrlo lako može doći do oštećenja kompresora.

 Prekidači pritiska - presostati

Prekidač pritiska služi kako bi se izbegli neadekvatni uslovi rada klima sistema. Prekidač isklučuje klima sistem ukoliko se detektuje suviše nizak pritisak (manje od 2 BAR-a). Kada pritisak u sistemu pređe 15 bara, uljučuje ventilator kondenzatora, a ukolikoprimeti suviše visok pritisak (preko 25 BAR-a), isključuje klima sistem vozila. Presostat ne dozvoljava uključenje kompresora, ukoliko u sistemu nema dovoljno rashladnog fluida.

 Ventilatori isparivača

Ventilatori isparivača cirkulišu vazduh u kabini vozila kroz isparivač, i sprečavaju zamagljivanje prozora. Ventilator ujedno sprečava stvaranje leda na površini isparivača kada je klima sistem uključen.

 Pogonski kaiševi

Postoje dva tipa pogonskih kiševa. Klinasti i višekanalni V kaiševi. Klinasti kaiševi su najčešće delovi sistema sa više kaiševa, tako što prenose snagu motora do pojedinačnih komponenti vozila. Na modernijim vozilima je učestalija upotreba jednog višekanalnog V kaiša koji pokreće sve komponente vozila. Ovi kaiševi su podložniji habanju, pa ih treba proveravati prilikom svake kontrole klima sistema.

Pogonski kaiševi

Postoje dva tipa pogonskih kiševa. Klinasti i višekanalni V kaiševi. Klinasti kaiševi su najčešće delovi sistema sa više kaiševa, tako što prenose snagu motora do pojedinačnih komponenti vozila. Na modernijim vozilima je učestalija upotreba jednog višekanalnog V kaiša koji pokreće sve komponente vozila. Ovi kaiševi su podložniji habanju, pa ih treba proveravati prilikom svake kontrole klima sistema.

Priključci za punjenje

Ovi priključci se najčešće postavljaju na kondenzator, creva ili filter sušač. Preko ovih priključaka se vrši servisiranje i punjenje klima sistema. Poseduju plastične kapice, kako bi priključci ostali čisti.

Creva

Creva koja se koriste u klima sistemima vozila imaju najlonski sloj sa unutrašnje strane koje smanjuje curenje koje bi se pojavilo zbog poroznosti gumenih creva. Veliki broj creva koja se koriste u klima sistemima imaju manji spoljašnji prečnik i tanje zidove, kako bi creva bila što fleksibilnija, i da bi se smanjio šum samog klima sistema vozila.

Slika preuzeta sa: www. polarklima.rs